Mikä on hiilijalanjälki?

Mikä on hiilijalanjälki?

Ilmastonmuutos on kerännyt suurta huomiota etenkin länsimaisissa kulttuureissa 2000-luvun kuluessa. Maapallolla ilmenneet epätyypilliset ilmastoon liittyvät ilmiöt sekä muuttuneet olot ovat yksi merkki tapahtuvista, vaikeasti ennustettavissa olevista muutoksista. Huolta on herättänyt etenkin ilmaston sekä merien lämpeneminen, joilla on suuria vaikutuksia globaalilla tasolla. Ilmastonmuutoksen taustalla on teollisen tuotannon myötä ilmakehällemme haitallisten aineiden, muun muassa hiilidioksidipäästöjen määrän kasvu. Muutokseen on herätty verrattain myöhään, ja ilmastossamme tapahtuvat muutokset ovatkin olleet vuosien saatossa jo havaittavissa.

Ilmastonmuutokseen on kehitetty erilaisia mittareita, joilla voidaan vertailla esimerkiksi tuotteiden ekologisuutta tai niiden ympäristökuormitusta. Hiilijalanjäljellä tarkoitetaankin tietyn tuotteen, palvelun tai esimerkiksi toiminnan ilmastolle aiheuttamaa kuormitusta. Toisin sanoen hiilijalanjäljen avulla mitataan tuotteen, palvelun tai toiminnan koko elinkaaren aikana syntyneiden kasvihuonekaasujen määrää.

Hiilijalanjäljen laskemisen avulla voidaan helpottaa ihmisiä vertailemaan erilaisten tuotteiden kuormittavuutta sekä tekemään ekologisempia kulutusvalintoja. Mikäli tuote, toiminta tai palvelu ei vaikuta ollenkaan ilmaston lämpenemiseen, puhutaan niin sanotusta hiilineutraalisuudesta. Hiilineutraalin tuotteen hiilijalanjälki on nolla.

Hiilijalanjäljen laskeminen

Tuotteen, toiminnan tai palvelun hiilijalanjälki ilmoitetaan kasvihuonepäästöjen massana, toisin kuin niin ikään kulutusta mittaavan ekologisen jalanjälki, joka ilmoitetaan pinta-alana. Kun hiilijalanjälki ilmoitetaan massana, käytetään yksikköinä grammoja (g), kilogrammoja (kg) tai tonneja. Hiilijalanjälki voidaan mitata kahdella eri tavalla. Ensimmäisessä mitataan kaikki tuotteeseen liittyvät kasvihuonekaasut yhteensä. Tällä mittaamismenetelmällä tarkoitetaan niin sanottua hiilidioksidiekvivalenttia, joka mitataan ottamalla huomioon kaikki kasvihuonekaasut ja niiden ilmastoa lämmittävä vaikutus hiilidioksidiin verrattuna. Toisinaan hiilijalanjälki voidaan myös ilmoittaa pelkän hiilidioksidin määrän perusteella.

Tietyn yksittäisen tuotteen, palvelun tai toiminnan hiilijalanjäljen lisäksi hiilijalanjälkeä voidaan käyttää myös laskemaan kuluttajan toiminnan ilmastonkuormitusta. Tämä yksittäisen kuluttajan hiilijalanjälki lasketaan joko suorien tai epäsuorien päästöjen perusteella. Suorilla päästöillä tarkoitetaan kasvihuonekaasuja, jotka ovat seuraus suoraan kuluttajan omasta toiminnasta. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi tavaran ostamista tai autolla ajamista.

Epäsuorat päästöt ovat muita, suoraan kuluttajan omasta toiminnasta aiheutuvia ja muiden kanssa jaettavia kasvihuonepäästöjä. Esimerkiksi joukkoliikenteen käyttäminen kuuluu epäsuoriin päästöihin, jossa päästöt jaetaan kaikkien matkustajien kulkemien kilometrien suhteessa.

Syyt suuren hiilijalanjäljen taustalla

Ilmastonmuutoksen hidastamiseksi sekä ehkäisemiseksi kasvihuonekaasujen päästöjä tulisi maailmanlaajuisesti saada laskettua 50 % seuraavan kolmenkymmenen vuoden aikana. Länsimaiden kasvihuonepäästöjen tulisi puolestaan laskea noin 80 % vastaavassa ajassa. Hiilijalanjäljen mittaamisen avulla myös ilmastoa kuormittavien kasvihuonepäästöjen lähteille on helpompi päästä. Kun tietää, mitkä tekijät luovat suurimmat kasvihuonepäästöt, on niihin helpompi puuttua. Poliittisten ja suuren linjan päätösten lisäksi kuluttajien tekemät pienet teot ovat tärkeitä. Omaa hiilijalanjälkeä jokainen voikin pienentää huomattavasti jo hyvin pienillä, jokapäiväisillä ja arkisilla teoilla.

Yksi suurimmista ilmastonmuutosta edistävistä sekä kasvihuonekaasuja tuottavista tekijöistä on jatkuva kulutus sekä sitä tukeva massatuotanto. Nykyisin tuotteita kulutetaan runsaasti ja uusia ostetaan ennemmin kuin vanhoja korjataan. Lisäksi paljon tuotteita heitetään pois kierrättämättä, minkä seurauksena suuri määrä jo valmistettuja sekä kierrätyskelpoisia materiaaleja päätyy kaatopaikoille.

Niin kutsuttu kestävä kulutus onkin yksi keskeinen tekijä, jolla voidaan puuttua massakulutuksen ja -tuotannon aiheuttamiin negatiivisiin ilmastovaikutuksiin. Kestävä kulutus sisältää muun muassa raaka-aineiden minimaalisen käytön, luonnonvarojen kierrätyksen sekä mahdollisimman ekologisen tuotannon.

Oman hiilijalanjäljen pienentäminen

Jokainen kuluttaja voi omilla, jo pieniltäkin tuntuvilla teoilla pienentää omaa hiilijalanjälkeään. Suomessa suurimpia ympäristöön vaikuttavista toimista ovat asumiseen, elintarvikkeisiin sekä auton käyttöön liittyvät kasvihuonepäästöt. Nämä kaikki kolme asiaa liittyvät kuluttajien käyttäytymiseen ja toimintaan, ja niillä on suuri vaikutus hiilijalanjälkeen. Jokainen voikin omalta osaltaan miettiä toimia asumisen, elintarvikkeiden sekä autoilun hiilijalanjäljen pienentämiseen.

Asumiseen liittyen kuluttaja voi pienentää hiilijalanjälkeään esimerkiksi kodin energialuokan parantamisella tai maalämpöpumpun asentamisella. Usein nämä tulevat hiilijalanjäljen pienenemisen lisäksi pitkällä aikavälillä halvemmiksi.

Elintarvikkeiden osalta hiilijalanjälkeä voi pienentää ensinnäkin ruokahävikin minimoinnilla. Tämä olisi vältettävissä paremmalla ruokaostosten suunnittelulla. Lisäksi hävikin pienentäminen niin ikään säästää kuluttajilta rahaa. Ruuassa myös luomutuotteiden suosiminen sekä lihankulutuksen vähentäminen vaikuttavat positiivisesti hiilijalanjälkeen. Itse kerättyjen sekä kasvatettujen ruokien hyödyntäminen pienentää hiilijalanjälkeä huomattavasti.

Kolmantena autoiluun liittyvää suurta hiilijalanjälkeä voi pienentää muun muassa suosimalla kimppakyytejä sekä julkisia kulkuvälineitä. Lisäksi pyöräilyn ja kävelyn osuuden kasvattaminen autolla ajamiseen verrattuna vaikuttaa ilmaston lisäksi myös omaan terveyteen.

Kulutustottumusten muuttaminen

Kuten mainittu, massakulutus on joka kantilta ilmastolle haitallista. Sen sijaan että kulutetaan suuria määriä ja suositaan pelkästään halpoja, nopeasti rikkoutuvia tavaroita, olisi parempi panostaa ekologisesti tuotettuihin sekä kestäviin tuotteisiin. Kestävästi valmistettujen tuotteiden pidempi elinkaari vähentää osto- sekä tuotantotarvetta. Kuluttajan on hyvä myös miettiä oikeasti tarvitsemiaan tavaroita verrattuna tavaroihin, joita vain haluaa ilman todellista tarvetta. Myös pienillä kulutukseen liittyvillä valinnoilla voi tehdä suuria muutoksia. Esimerkiksi kestokassin valinta muovipussien sijaan on pieni ilmastoteko.

Hiilijalanjäljen pienentämisen tärkeys

Hiilijalanjäljen avulla voidaan mitata jonkin tuotteen, toiminnan tai palvelun kuormittavuutta ilmastollemme. Kasvihuonekaasujen määrän mittaamisen sekä hiilijalanjäljellä ilmaisemisen avulla kuluttajan on helpompi havaita ne tuotteet ja toimet, joilla omasta toiminnasta ja kulutuksesta voi tehdä ekologisempaa. Ilmastonmuutoksen hidastamisen kannalta onkin kriittistä saada kasvihuonekaasujen määrä laskemaan merkittävästi. Jokainen kuluttaja voi saada jo pienillä muutoksilla aikaan ympäristölle hyödyllisiä vaikutuksia. Usein nämä eivät vaadi suuria tai mahdottomia ponnisteluja, vaan jo pienten asioiden ja kulutustottumusten muuttaminen riittää.

Back to Top